ПРАВНИ ДЕО

Чланови синдиката имају право на правну помоћ од стране синдиката. Правна помоћ се пружа члановима синдиката у случају радних спорова у виду савета, састављања писмена (захтева, жалби, тужби и других аката), заступања пред судовима ангажовањем адвоката. За све друге судске поступке са адвокатским канцеларијама је склопљен уговор о умањењу цене по адвокатском тарифнику за 50%.

У току су поступци пред надлежним судовима:

  • Поступак у тужби због неоснованог раскида радног односа (непродужавање уговора) за једног професионалног војника. (основни суд Београд – професионални војник)

  • Поступак у управном поступку по тужби за исплату прековременог рада (Управни суд Београд – професионални војник)

  • Поступак у парници за наплату штете услед повреде на раду (1 поступак пред основним судом подофицир и 2 поступка пред апелационим судом професионални војник и цивилно лице)

  • Поступак у управном поступку по тужби за незакониту обуставу боловања за време породиљског одсуства (Апелациони суд – професионални војник)

  • Поступак пред другостепеним органом по жалби на негативно решење по захтеву за исплату накнаде за рођење детета
    (професионални војник)

  • Поступак пред другостепеним органом по жалби на решење за умањење плате по основу недовољне оцене на физичкој провери (професионални војник)

О даљем току процеса и исходима ћемо благовремено ажурирати податке

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ !!!

Новембар 2019.године

. .

pravni deo

ЗАВРШЕНИ ПОСТУПЦИ

Поступак у парници за наплату штете услед повреде на раду (Апелациони суд – цивилно лице)

Донета пресуда и извршена исплата новца по тужби у корист нашег члана

Јануар 2020

Поступак у управном поступку по тужби за незакониту обуставу боловања за време породиљског одсуства (Апелациони суд – професионални војник)

Донета је извршна пресуда у корист нашег члана !

Још једном смо показали да нечија самовоља није довека, и поред бројних захтева, обраћања, достављања наређења и упутстава за израду решења и исплату неосновано закинутог боловања за време трајања породиљског одсуства морало се приступити истеривању правде судским путем. На крају позитиван исход у овом поступку потврдио нам је да смо на правом путу, а нашим члановима показао да иза њих стоји синдикат који итекако познаје прописе и има правне заступнике са којима је успех у судским поступцима сигуран.

Јануар 2020.

Поступак пред другостепеним органом по жалби на негативно решење по захтеву за исплату накнаде за рођење детета (професионални војник)

Другостепени орган донео решење и исплаћена је накнада за рођење оба детета јер је првостепени орган погрешно применио прописе, на шта је синдикат и указао у достављеној жалби.

Новембар 2019